کارگاه آموزشی حسابداری تخصصی با رویکرد آموزش استانداردهای حسابرسی داخلی

کارگاه آموزشی حسابداری تخصصی با رویکرد آموزش استانداردهای حسابرسی داخلی

کارگاه آموزشی حسابداری تخصصی با رویکرد آموزش استانداردهای حسابرسی داخلی توسط امورمالی وهمکاری واحد آموزش با هدف بازنگری در اجرای نظام حسابداری در سالن کنفرانس روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت خوزستان برگزار شد.؛