همایش ملی مبارزه با سرطان

همایش ملی مبارزه با سرطان

این همایش ۷ بهمن ماه سال جاری در سالن شهدای دانشگاه علوم پزشکی اهواز با رویکردهای نوین علمی و پزشکی روز کشورهای اروپا و امریکا و تحقیقات جدید بدست آمده توسط دکتر پارسا پدر علم نوین سرطان از امریکاصورت گرفت.؛