بازنشستگان اداره کل بیمه سلامت خوزستان با مدیر کل دیدار کردند

بازنشستگان اداره کل بیمه سلامت خوزستان با مدیر کل دیدار کردند

دکتر خسروی از بازنشستگان به عنوان گنجینه های خرد و تجربه یاد کرد به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت خوزستان : جمعی از بازنشستگان اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان با حضور در دفتر مدیر کل با ایشان دیدار وگفت و گو کردند .؛