کمیته مشترک اداره کل بیمه سلامت خوزستان با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور/ به منظور اصلاح فرآیند خدمت رسانی به بیمه شدگان سطح ۱ روستایی

کمیته مشترک اداره کل بیمه سلامت خوزستان با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور/ به منظور اصلاح فرآیند خدمت رسانی به بیمه شدگان سطح ۱ روستایی

کمیته مشترک اداره کل بیمه سلامت خوزستان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در دفتر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.؛