وزیر بهداشت /نسخه نویسی الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت در کشور است

وزیر بهداشت /نسخه نویسی الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت در کشور است

وزیر بهداشت گفت: اتوبان ورود به نسخه نویسی الکترونیک، سیستم ارجاع، پزشکی خانواده و اجرای راهنماهای بالینی، پرونده ‏الکترونیک سلامت است و در غیر این صورت، نسخه نویسی الکترونیک حرکتی جزیره‌ای خواهد بود؛