مطالبه پرستاران با خدمت مطلوب و باکیفیت به بیماران محقق می‌شود

مطالبه پرستاران با خدمت مطلوب و باکیفیت به بیماران محقق می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج)گفت: به اعتقاد بنده بهترین روش برای اثبات حقانیت صنف پرستاری، برخورد با منطق و ارائه خدمات با کیفیت به مددجویان است که این خود حقانیت جامعه پرستاری را به مراتب بهتر منعکس می‌کند؛